12/12/2019 - پنجشنبه 21 آذر 1398

وظایف مصوب  اداره کل تشخیص و وصول درآمد

 •  تهيه نقشه مميزي املاك در محدوده و خارج از محدوده شهر تهران و رسيدگي به طرحهايي كه در اين زمينه تهيه مي گردد.
 •  تنظيم صورت املاك و ساختمانهاي دولتي و عمومي ، بررسي و ارزيابي آنها ، تعيين ضوابط لازم در جهت دريافت عوارض املاك مزبور .
 •  تشخيص ميزان عوارض دريافتي ، معافيتها .و محاسبه آنها و كوشش در دريافت بموقع اين عوارض .
 • كوشش در ثبت تغييرات املاك و تهيه و نگهداري آمارهاي مربوط به منظور دستيابي برآنها .
 • دريافت عوارض نخستين بار وسائط نقليه و تنظيم فهرست كليه وسائط نقليه و تعيين ميزان عوارض سالانه آنها و اقدام در مورد دريافت به موقع عوارض آنها .
 •  ايجاد ارتباط با كليه واحدهايي كه قسمتي از درآمد آنها به شهرداري واگذار مي گردند ، وصول به موقع اين قسمت از درآمد واحدهاي مزبور و همچنين ايجاد ارتباط با كليه اتحاديه هاي صنفي به منظور تعيين ميزان عوارض كسب صنوف مختلف .
 •  شناسايي و تشخيص و اعلام واحدهائي كه بايد از معافيت استفاده نمايند .
 •  صدور اجرائيه و ابلاغ آن به مالكين و همچنين سعي در وصول به موقع عوارض كسب و پيشه و كليه عوارض مربوط به درآمدهاي مستمر و غيرمستمر .
 • نگهداري و كنترل حسابهاي درآمد شهرداري و تنظيم صورتحساب و ترازنامه مربوط به فعاليتهاي اداره كل درآمد .
 • تنظيم گزارشات لازم توجيهي از فعاليتهاي واحد مربوط جهت مقامات مافوق به  منظور آشنائي مسئولين با چگونگي جريان امور و كمك به تصميم گيري ايشان .
 • مطالعه و بررسي و شناخت منابع جديد درآمد و تهيه و تدوين روشهاي وصولي آن و كنترل و نظارت بر اجراي دستورالعملها و آئيننامه ها و ضوابط اجرايي مربوطه .