10/23/2019 - چهارشنبه 1 آبان 1398
 • "وظایف مصوب  اداره کل تشخیص و وصول درآمد"

   ـ تهيه نقشه مميزي املاك در محدوده و خارج از محدوده شهر تهران و رسيدگي به طرحهايي كه در اين زمينه تهيه مي گردد.

  ـ تنظيم صورت املاك و ساختمانهاي دولتي و عمومي ، بررسي و ارزيابي آنها ، تعيين ضوابط لازم در جهت دريافت عوارض

  املاك مزبور .

  ـ تشخيص ميزان عوارض دريافتي ، معافيتها .و محاسبه آنها و كوشش در دريافت بموقع اين عوارض .

  ـ كوشش در ثبت تغييرات املاك و تهيه و نگهداري آمارهاي مربوط به منظور دستيابي برآنها .

  ـ دريافت عوارض نخستين بار وسائط نقليه و تنظيم فهرست كليه وسائط نقليه و تعيين ميزان عوارض سالانه آنها و اقدام در مورد دريافت به موقع عوارض آنها .

  ـ ايجاد ارتباط با كليه واحدهايي كه قسمتي از درآمد آنها به شهرداري واگذار مي گردند ، وصول به موقع اين قسمت از درآمد واحدهاي مزبور و همچنين ايجاد ارتباط با كليه اتحاديه هاي صنفي به منظور تعيين ميزان عوارض كسب صنوف مختلف .

  ـ شناسايي و تشخيص و اعلام واحدهائي كه بايد از معافيت استفاده نمايند .

  ـ صدور اجرائيه و ابلاغ آن به مالكين و همچنين سعي در وصول به موقع عوارض كسب و پيشه و كليه عوارض مربوط به درآمدهاي مستمر و غيرمستمر .

  ـ نگهداري و كنترل حسابهاي درآمد شهرداري و تنظيم صورتحساب و ترازنامه مربوط به فعاليتهاي اداره كل درآمد .

  ـ تنظيم گزارشات لازم توجيهي از فعاليتهاي واحد مربوط جهت مقامات مافوق به  منظور آشنائي مسئولين با چگونگي جريان امور و كمك به تصميم گيري ايشان .

  ـ مطالعه و بررسي و شناخت منابع جديد درآمد و تهيه و تدوين روشهاي وصولي آن و كنترل و نظارت بر اجراي دستورالعملها و آئيننامه ها و ضوابط اجرايي مربوطه .