12/12/2019 - پنجشنبه 21 آذر 1398

در سال 1284 هجری شمسی یک‌سال پس از تصویب قانون بلدیه در مجلس شورای اســلامی از جانب مجلس آقامحمدخان قاجار قوانلو معروف به کاشف‌السلطنه مامور تاسیس شهرداری به سبک جدید شد. وی نخستین اعلامیه بلدیه را به نام اداره احتساب در سال 1325 صادر کرد و در آن خطاب به مردم قوانین زندگی شهری را در یک منشور برای کلیه سکنه تهران ابلاغ کرد. در زماني كه " گاسپار ایپگیان" به عنوان رئیس بلدیه تهران معرفی و مامور تشکیل اداره جدید شد، بلـــدیه دارای شش اداره، شامل: اداره صحیه و معاونت عمومی، اداره محاسبات و عایدات، اداره امور خیریه، اداره ساختمان، روشنایی و میاه (مردگان)، اداره تفتیش، سجل احوال، احصائیه و تشریفات، اداره کابینه پرسنل، تنظیمات، ملزومات اجراییات و رسومات بود. در این زمان بود که دستور ساخت بنای بلدیه در میدان توپخانه و خاک‌ریزی و تسطیح خیابان چراغ برق صادر شد.

تا سال 1385 وظايف درآمدي در شهرداري تهران را دو واحد با عناوين: اداره‌ كل درآمد و اداره کل ایجاد منابع درآمدی انجام مي‌دادند كه در اين سال با ادغام آنها اداره‌كل تشخيص و وصول درآمد عهده‌دار آن شد.